Kalender

Åbningstider 2020

Hele året

Alle tirsdag aftener, bortset fra december måned: 18:30 - 21:00

Sommerperioden fra 13. juli til 2. august

 • Tirsdag eftermiddage: 14:00 - 17:00.
 • Lørdag formiddage:    10:00 – 13:00.
 • Normalt arbejdes der på Loke (Björkebåden) alle tirsdag eftermiddage fra kl. ca. 13.
  Her er I naturligvis også velkommen på Værftet.

Onsdag den 16. september kl. 19

Hjortspringkrigerne – tid og baggrund

Det aflyste foredrag ved Jes Martens forsøges afholdt.

Reserver dagen i din kalender!

Når vi komme tættere på dagen, vil vi udsende en fornyet indbydelse, først til de allerede tidligere tilmeldte, som vi stadig har mail-adresser på.

Forsinkelse

Dette Nyhedsbrev skulle have været udsendt den 28. maj, men vi ville gerne kunne fortælle om de tiltag, der er gjort for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, både med hensyn til antallet af perso- ner i et lokale og til de afstande mellem disse, vi bør overholde.

Vi må så håbe at begrænsningen på max. 10 personer er ændret til et større tal den 8. juni.

Generalforsamlingen den 2. marts

1. Valg af dirigent

Jørn Anders Jørgensen blev foreslået og valgt.

2. Formandens beretning

Formand Åse gennemgik årets begivenheder:
Udvendig vedligehold såvel som grundig vedligehold af Tilia, håndarbejde, påskeudstilling 2019, hvor Egon og Frank viste resultater af deres smedearbejde i form af små knive.
Og endelig en oversigt over besøgene gæsters antal, såvel grupper som enkeltbesøg, på de forskellige åbningstidspunkter i årets løb.
Sammentællingen viser:

 • Påsken 94
 • Sommerferien 178
 • Efterårsferien 25
 • Specialarrangementer 288
 • Tirsdage 152
 • Lørdage 59

Trods en mindre tilbagegang fra i 2018 i alt 839 besøgende til i 2019 i alt 797 gæster er der kommet flere penge ind fra gæsterne.
Der skal arbejdes med at ændre på den konstaterede medlemsnedgang. Til gengæld er det lykkedes at tjene ekstra på bl.a. insekthotellet , som blev konstrueret på værftet.
Formanden afsluttede sin beretning med at takke Niels Peter Fenger for 29 års solidt arbejde i bestyrelsen.
Han fortsætter dog med at lave Nyhedsbrev, heldigvis.
Beretningen blev godkendt uden yderligere spørgsmål til samme.

3. Fremlæggelse af regnskab

John forelagde som kasserer regnskabet for 2019, som viste et resultat for året på 28.996 kr. i overskud.
Balancen mellem aktiver og passiver landede på 298.856 kr., hvor laugets bygning er indeholdt med en værdi på 150.000 kr.
Bevillingen fra Traugott Møllers Fond er brugt, mens ”Historisk dag ved Søen” ses at have doneret 14.760 kr. til en lignende aktivitet i bådelauget i Holm.
De forskellige poster blev gennemgået og viste, at kontingentsummen er støt faldende pga. medlemsned- gang, mens entréindtægten sås at være steget til det hidtil største beløb i de seneste 10 år. Yderligere indtjening stammede fra udlejning af telte og produktion af to insekthoteller, tilsammen løb ekstraindtægterne op i 21.130 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til drøftelse senest en uge før generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. §4

På valg er:

 • Åse Ditlefsen Ferrão. Villig til genvalg
 • Lisbeth Simonsen. Villig til genvalg
 • John Petersen. Villig til genvalg
 • Niels Peter Fenger. Ønsker ikke genvalg

To nye kandidater blev opstillet, og der blev derfor foretaget skriftlig afstemning mellem de 5, hvor 4 navne skulle påføres stemmesedlen for at være gyldig.
I forhold til stemmetal blev flg. medlemmer valgt for to år: Åse, John, Bent og Lisbeth. (med stemmetal- lene 21, 20, 20, 16).
Valgtilforordnet: Vagn Valbjørn.

6. Valg af suppleant

På valg var Christian B. Hansen, som blev genvalgt for to år.

7. Valg af revisor

På valg var Hans Peter Rasmussen, som blev genvalgt for to år.

8. Fremlæggelse af budget og det årlige (2021) kontingent

Kassereren forelagde et budget for 2020 med forventet indtægt på i alt 56.200 kr. og forventet udgift på 69.500 kr., hvilket vil give et årsresultat på -13.300 kr. og dermed et træk i kassebeholdningen. Årsagen til dette blev begrundet med ekstraordinært mange påtænkte anskaffelser og reparationer.
Her kan nævnes:

 • Projektorpære
 • Brændeovn
 • Printerpatron
 • Reparation af port og montering af lås bag i bygningen
 • Tagrende
 • Skridsikker maling til ny platform
 • Og endelig forbedring af indgangsparti for bedre rolatorkørsel

Kontingentet blev foreslået fastholdt på 150 kr. for medlemskab.
Såvel budget som kontingent blev vedtaget som foreslået.

9. Eventuelt

Her blev bl.a. efterlyst gode billeder af Tilia til søs, som Flemming Reick gerne vil modtage, da han skriver på en bog.
Der blev spurgt ind til, hvorfor der mon kommer få gæster til værftet på de åbne lørdage. Et bud var, at det er skiftedag for sommerhusene og derfor ikke en oplagt udflugtsdag. Forslag om at lægge åbningstiden samtidig med Jollmands Gård, som vil give vagter lidt mere weekend! Endelig blev foreslået, at der laves en liste, som rummer småopgaver, som vagter kan kaste sig over, når de ikke har besøgende.
På det efterfølgende medlemsmøde blev der ud over kaffe, te og kager budt på en tur på værftet, hvor de seneste udviklinger i henholdsvis bådebygning og bådrenovering kunne beses og uddybes.
Bent demonstrerede den konstruerede ”skruetvinge ” i træ, model helt tilbage fra vikingerne og fortalte en ny plan for båden LOKE, det er besluttet og planlagt rettet op for den ”bule” som fremkom ved udspændingen. En større operation som skal give båden bedre sejldygtighed. Båden skal senere males gul.
Et forslag fra Rosenberg til fastholdelse af styreåren vha. en art udligger, monteret på de 4 klamper til bagbord kan nu også beses, når man kommer på besøg, ligesom prøvestykket har fået tydelige illustratio- ner.
Ligeledes fremstår Tilia nu igen med fastsurret dæk efter årets reparationer.
Og så er der gang i snoning af lindebast til tovværk (Åse, Charlotte og Valbjørn m.fl.).

Ref. LSi

Underskrevet 10. marts af:
Jørn Anders Jørgensen, dirigent
Åse Ferrao, formand

Genåbning

Kære medlemmer

Et helt forår uden aktivitet, det har været forfærdeligt at komme igennem. Helt utrolig hvor man kan komme til at mangle samværet om tirsdagen. Men nu er vi meget tæt på, vi åbner for medlemsaftener og for gæster tirsdag d. 9. juni, det bliver helt vildt at se jer alle igen.
Vi har indrettet vore lokaler således at vi overholder alle retningslinjer.

Projekt Loke, er også startet op igen, og Loke lever op til sit ry – vi skal gennemføre nogle ændringer på bundstykket inden vi kan montere bordplanker, men det er jo bare en udfordring mere og dette arbejde gør at vi kan vise vore gæster at bådbygning går ikke altid som ønsket. Jeg kan kun opfordre til at i kikker forbi.

Andre aktiviteter

Vi ønsker at gennemføre et medlemsmøde, hvor vi selvfølgelig skal synge et par at de forslag som er kom- met ind. Vi vil også involvere jer medlemmer i et projekt hvor vi vil forsøge at forbedre vores måde at frem- vise Tilia samt værftet. Vi har et ønske om at vi kan komme ud at sejle igen, men dette kræver jo at vi også kan mønstre et komplet mandskab.

Jeg tror at det kan lade sig gøre!

En samlet bestyrelse ønsker jer alle en rigtig god sommer og vi håber i møder op.
Hilsen
Bent Aasand.

Ny formand i en Coronatid

Det har været en underlig fornemmelse at skulle virke som formand i en forening som ikke kan mødes. Hvordan får man formidlet de tanker og ideer man har. Man gør noget vi ikke har prøvet før!

Coronakrisen har gjort at vi ikke kan ses fysisk, at vi ikke får gæster og besøgende, men vi har internettet, vi kan skrive og ringe sammen, vi kan afholde E – møder.

Vi har i Hjortspringbådens laug formået at holde kontakten ved lige, vi har fundet gamle sange som skal synges når vi igen må mødes fysisk. Vi har fået formuleret forbedringsforslag som vi skal arbejde med.

Forbedrings forslag

Hvordan får vi en medlemstilgang?
Opdatering af nuværende og kommende rundvisere.
Forslagene vil blive behandlet på de kommende bestyrelses møder.

Jeg glæder mig vildt meget til at vi ses igen!

Bent Aasand

Forslag til Sange

Knud Valbjørn

E kokk' i Almstej di er så søvne,
og all' e høns hærr et trøvsomt løvned.
Så tidle hamrer den gammel smej
te ingen kokke kan sov' i frej.

En alsisk pig' blyver ingen snot med.
Og gods og grunker er itt å spott med,
men er det ålt for en dum Per Tot
så lad ham bare blyv rigte snot.

Det var min sandten et fejt komsammel,
for der var gild for di rigte gammel,
der gik i baendom og itt forstov,
der skal forståend til å kunn dryv sjov.

Vi dække op for di kære gæste,
og somtid mier, end vi kån læst'e,
Der var så fint i vor villest stov'-
men sikken svinnsti, da di drov åv!

Martin N. Hansen.

Johannes Diederichsen
”Die gedanken sind frei”

Gennem 22 år har én af forårsbebuderne været Mattes, som fra Freiburg ta’r til Oldenor for at fange laks i 3 uger. Han har sædvanligvis en/to flasker med, som vi deler. En dag spurgte jeg ham om han kendte sangen:
”Die Gedanken sind frei”? Uden videre kunne han syn- ge alle 4 vers udenad, så det er en usædvanlig sang.
Forfatteren er ukendt, men den er oprindelig skrevet o. 1200 tallet. Sangen er en oprørssang – en pendant til de sortes ”We shall owercome”, og den har haft historisk og politisk betydning, og af nyere data kan nævnes:

Nogle af jer har sikkert set den tyske dokumentarfilm, ”Den hvide rose”, som var navnet på en modstands- gruppe på 3 medlemmer, som opererede i München 1942-43. Lederen var Maria Scholl, hendes far var på grund af antinazistisk virksomhed sat i fængsel. Hun vidste, hvor han var anbragt og spillede ofte om aftenen på sin piccolofløjte uden for fængselsmuren denne melodi. Hendes modstandsgruppe skrev og fordelte flyveblade på de forskellige universiteter, hvor også denne sang blev anvendt. Gruppen blev fanget af SS, de blev sat i fængsel og blev skudt dagen efter.

Den 9. september 1948 på højdepunktet af russernes blokade af Berlin, holdt Ernst Reuter, borgmester i Vestberlin for over 300.000 berlinere en tale, hvor han appelerede til verdens befolkninger om ikke at prisgive Berlin. Efter talen sang tilhørerne spontant denne sang. Den 10. december sang sympatisører til den fængslede kinesiske forfatter, Liu Xiabo sangen på engelsk udenfor fængslet, da han ikke måtte rejse til Norge for at modtage Nobelprisen.

Og fra de hjemlige egne kan nævnes, at da Karl Otto Meyer, medlem af den slesvig-holstenske landdag og frontkæmper for SSW, det danske mindretal i Slesvig døde d. 7. februar 2016 ønskede han at denne sang blev sunget på tysk ved sin begravelse.
I må nøjes med at synge eet vers på tysk. Afdøde maler, Christian Petersen fra Stakkelhøj har oversat 3 vers til dansk. Melodien kan høres på You Tube.

Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,
Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten,
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschiessen
Mit Pulver und Blei: Die Gedanken sind frei!

Mine tanker er fri, hvem kan dem mon gætte,
De flagrer forbi, som skygger kan lette,
Som ingen kan tyde, ingen jæger kan skyde.
Og det er fordi: Mine tanker er fri.

Om man spærrer mig inde i mørkeste kælder,
Så er det rent spild af møje og lænker.
Fordi mine tanker kan sprænge de skranker
Og det er fordi: Mine tanker er fri.

Så vil jeg altid mine sorger forsage.
Og vil mig ej mere med grillerne plage.
Man kan jo af hjertet kun glædes og juble,
Og det er fordi mine tanker er fri.

Bent Aasand
Alssangen på alsisk

Vi bynner å vi stajsfolk,
Vi sønge om vor skønne ø;
En kikke øv’e marke,
Å øv’e slot og sø,
E blombej det æ fyldt med blommer,
Å olt æ ve å ve så grønt,
Vi gleje vås te’e somme
Vo olting æ så køhnt.

Vå ø æ som en kal’gå,
Mæ blomme o væt efeltre,
Vo olting æ så dejle,
Ven langs æ strand’ en gæ,
Vi juble – der æ it dæ tynge,
Å tej væranne om e hals,
Vi sammen ge’ å synge,
Som e bølle om våt Als.

Et sproch, som ingen anne,
Så køhnt – å mæ så fin en klang,
Å olti’ æ vi manne
Som seje det mæ sang;
E faul di sønge olti’ om e,
E svane bøje fint e hals,
Å ingen stej i verden,
E sang æ som o Als

Friedrich Steen, 1979

Andode og Soffi (Frelle)

E Jolles stue Andode
0g Jøssens røj Soffi dæ ho en masse tid
Hvæern dau gik di te dochtes
å klove ham dæ nøe
snaet ho et vætt forstoppels
snaet ho e håebund kløe
Hven it e mav ho kniffen
så ho e halsgaff bræen,
jen dau da truj de beche,
e blindtarm va betæen

E dochte, sælle stakkel,
visst it sin leven rooj,
fo sant å sej i grunnen,
sen va et vrøvl di sooj.
Han ga dem kalktabledde,
lidt dråfe, di ku tej,
nov salle dæ sku smøeres,
o et pa hudløs stej.
Sen sjokke di a hjemmen
mæ vældich ynk å klau
å kam mæ ny probleme
egæn den næste dau.

Så soel e affeteke
en hiel diel ny mikstue,
for di to pjatte kvinnfolk
di gurgle å de smue
En tiesda sad Andode
veæ dochde hielt oljenn,
om hun da ku begriif et,
hvo Soffi hun va hen
Doch næste dau da kam hun
i hopla å i form,
no sku hon ha nau pille,
hun truuj nok hun ho voerm

“Å e gåe, de ska æ sej dæ,
vel æ æ it så pych,
men true mæ, stue Andode,
e gåe, da va æ sych”

Insekthoteller

Insekthotel på Kegnes, set forfra.

Insekthotel på Kegnes, set forfra.

Insekthotel på Kegnes, set fra siden.

Insekthotel på Kegnes, set fra siden.

Insekthotel ved Vibæk Vandmølle.

Insekthotel ved Vibæk Vandmølle.

Navne og adresser

 • Disse kan ses her

Næste nyhedsbrev

Det næste nyhedsbrev udsendes tirsdag den 6. oktober 2020 og eventuelle indlæg skal være indsendt inden den 15. september 2020.
Indlæg sendes til Laugets, e-mail:

 • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hej Alle medlemmer af Hjortspringbådens Laug

der modtager Nyhedsbrevet via e-mail.
Hvis du har skiftet adresse og/eller telefonnummer eller e-mail, bedes du skrive til nedenstående e-mail.
.

 • Er der nogle spørgsmål er du meget velkommen til at tage kontakt til mig på Laugets e-mail adresse

Har du ikke betalt kontingent for 2020 kan du nå det endnu. Kontingent for 2020 er 150 kr. vores konto nr. er 8011 – 1046480 i Sydbank.
Påfør venligst navn på indbetaler i meddelelsesfeltet i netbank, hvis du laver en indbetaling for en anden end dig selv.

Med venlig hilsen

Hjortspringbådens Laug
v/Kassereren John Petersen

Service

Der er kommet et nyt opslagsværk i DK:
Den 25. maj blev lex.dk lanceret. Det er en onlineplatform, der samler Den Store Danske, Trap Danmark og en række andre opslagsværker.

Top